Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego to instytucja powołana do kontroli ruchu w transporcie drogowym.

Inspekcja Transportu Drogowego to instytucja powołana do kontroli ruchu w transporcie drogowym. Jest to wyspecjalizowana, umundurowana oraz uzbrojona formacja, której zadaniem jest zapewnienie przestrzegania na drogach przepisów ruchu drogowego, przepisów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zadaniami inspekcji jest także kontrolowanie prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej na drogach publicznych, wydawanie stosownych uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym oraz ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego (np. przekraczania prędkości czy niestosowania się do sygnalizacji świetlnej) za pomocą fotoradarów i innych stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

Celem powstania i działania tej struktury jest poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji i innym niepożądanym zjawiskom w branży związanej z transportem drogowym.

Formacja ta została powołana na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.