Przewóz ładunków niebezpiecznych

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest regulowany międzynarodową umową ADR.

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest regulowany międzynarodową umową ADR (skrót pochodzi od francuskiej nazwy: L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Każda firma transportowa zajmująca się przewozem towarów niebezpiecznych ma obowiązek stosować się do zawartych w niej reguł i procedur oraz do stałej współpracy z tzw. doradcą ADR, który pomaga w realizacji przepisów oraz raportuje działalność firmy w tym zakresie.

Umowa ADR zawiera klasyfikację ładunków niebezpiecznych ze względu na ich specyfikę (m.in. na materiały wybuchowe, promieniotwórcze, zapalne, trujące itd.). Znajdują się w niej ponadto dokładne warunki pakowania i oznakowania towarów. Określa też wszystkie zasady ich przewozu, dotyczące m.in. pojazdów (przyczep, kontenerów, cystern) i ich wyposażenia, załogi pojazdu i wszystkich osób uczestniczących w procesie przewozu, dokumentacji wymaganej przy przewozie konkretnych ładunków oraz wszelkich kwestii dotyczących nadzorowania pojazdów i ich sposobu poruszania się po drogach (np. ograniczenia przejazdu przez tunele).

W krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne mają obowiązek odpowiedniego oznakowania tablicami ADR. Umowa ta została ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku. Jest ona nowelizowana co dwa lata, a państwa, w których obowiązuje, muszą każdorazowo dostosować się do jej zaktualizowanych założeń.