Czy można walczyć o uchylenie przyjętego mandatu?

W sytuacji otrzymania mandatu karnego pod wpływem emocji i narastającego stresu wielu kierowców składa podpis na blankiecie godząc się na przyjęcie grzywny. Jednak czy jest wyjście z tej sytuacji? Czy istnieje możliwość uchylenia się od już przyjętego mandatu? Na czym oparta jest procedura pozwalająca na jego uchylenie? Do jakiego organu należy złożyć wniosek? O tym poniżej.

Warunki odwołania od mandatu

Zasady odwołania się od przyjętego mandatu, czyli mandatu prawomocnego, zostały ujęte w art. 101 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia. W § 1 art. 101 wskazano m.in. nieprzekraczalny termin na odwołanie się od nałożonej grzywny.

„Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu”.

Gdzie wysłać taki wniosek?

Jednak istnieje kolejny problem do przejścia, czyli decyzja o tym, gdzie należy taki wniosek wysłać, aby został on właściwie rozpatrzony. Ta istotna informacja określona jest w § 2 art. 101 kodeksu: 

„Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego”.

Jak więc mówi powyższa informacja, odwołanie od mandatu należy wysyłać do wydziału karnego Sądu Rejonowego, właściwego miejsca dla popełnionego wykroczenia. Warto w uzasadnieniu wniosku oświadczyć dlaczego czyn, który został popełniony nie był wykroczeniem.

Pamiętaj, że warto walczyć o uchylenie mandatu, jeżeli nie zgadzasz się na nałożenie grzywny. Zawsze jest szansa na pozytywne rozpatrzenie pisma.