Nowe uprawnienia Straży Granicznej

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Straży Granicznej, która wprowadza szereg nowych uprawnień dla Straży Granicznej.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Straży Granicznej, która wprowadza szereg nowych uprawnień dla Straży Granicznej.

Przyjęta przez Sejm 9 lipca nowelizacja ustawy o Straży Granicznej rozszerza jej uprawnienia m.in. o możliwość zwalczania przestępstw związanych z podrabianiem dokumentów, dostęp do policyjnej bazy KSIP, a także możliwość ścisłej współpracy z wojskiem w ochronie granic.

Strażnicy graniczni uzyskają prawo zwalczania przestępstw dotyczących nowych rodzajów dokumentów, a szczególnie: karty pobytu, zaproszenia, zezwolenia na pobyt, ubezpieczenia zdrowotnego, zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy czy zaświadczenia uczelni o przyjęciu na studia.

Dodatkowo, Straż Graniczna uzyska bezpośredni wgląd do informacji gromadzonych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), jednak bez możliwości dokonywania zmian w bazie. Dostęp SG do systemu ma ułatwić m.in. procedury związane z osobami poszukiwanymi i zapobiec powielaniu zleceń przez Prokuraturę. To rozwiązanie ma zapewnić gromadzenie i przetwarzanie danych osób poszukiwanych w ramach jednej krajowej bazy zarządzanej przez Policję.

Straż Graniczna uzyska też wsparcie Sił Zbrojnych RP i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w przypadku wystąpienia zagrożenia na przejściu granicznym oraz w strefie nadgranicznej. Wojsko będzie mogło zostać użyte, jeżeli działania funkcjonariuszy Straży Granicznej okażą się niewystarczające w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i zakłócenia porządku publicznego czy zagrożenia zamachem terrorystycznym. Skorzystanie z wojskowego wsparcia będzie możliwe po wydaniu postanowienia prezydenta na wniosek premiera.