Wypadek podczas przewozu towaru – kto jest odpowiedzialny?

Czy przewoźnik zawsze ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas przewozu?

Zgodnie z zasadami prawa cywilnego ten, który powoduje szkodę jest zobowiązany do rekompensaty na rzecz poszkodowanego. W prawie przewozowym granice odpowiedzialności są przesunięte.

Przewóz towarów – jaka zasada reguluje odpowiedzialność przewoźnika?

Regulacje dotyczące przewozu towarów są zawarte w prawie przewozowym oraz Konwencji CMR. Zgodnie z nimi odpowiedzialność za różnego rodzaju wypadki i opóźnienia w przewozie determinuje zasada ryzyka. Przewoźnik jest zatem odpowiedzialny za przewożony towar od momentu jego odbioru aż do jego wydania. Jeśli między jednym a drugim punktem zaistnieje jakiś wypadek lub dojdzie do opóźnienia, odpowiedzialność prawna za szkodę powstaje automatycznie. Oznacza to, że poszkodowany nie musi udowadniać winy, a przewoźnik jest zobowiązany do naprawienia szkody. Istnieją jednak sytuacje, w których granice tej odpowiedzialności mogą zostać przesunięte. 

Jakie czynniki wyłączają odpowiedzialność przewoźnika?

Zgodnie z dokumentami regulującymi kwestie przewozu towarów, przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za zaistniałe szkody, jeśli powstały one nie z jego winy, a z winy nadawcy lub odbiorcy. W tej sytuacji musi jednak udowodnić winę i wskazać przyczynę szkody, np. niewłaściwy dobór transportu lub podanie przewoźnikowi błędnych wytycznych. Kolejne przesłanki, które zwalniają przewoźnika z odpowiedzialności za powstałe szkody dotyczą kwestii, na które nie ma on wpływu. Chodzi tu o wypadki, które powstają wskutek naturalnych właściwości towaru lub w sytuacji zadziałania „siły wyższej”, czyli okoliczności, których przewoźnik nie był w stanie uniknąć ani zapobiec ich następstwom.